Aktuelt

Vores kommunikation forgår pr. mail. Husk at melde til kontoret, hvis du skifter mailadresse: mail@hoegsbro-holm.dk


19/03/2024 Kl. 11:03 |  Nyhedsbrev 18. marts 2024 om kommende generalforsamling

Nyhedsbrevet omhandler nogle af de emner, som vil komme op på generalforsamlingen 23. april: Forslag om fortsat opsparing til støbeasfalt i parkeringsgården. Arbejdet med ovenlysvinduer i Sølvgade 13, 15 og 17 er sat i gang. Kælderdøre er malet. Kommunen vil fjerne eksisterende container til restaffald. Elkablet i haven ligger der stadig, indtil der er fundet en løsning med Radius. Læs nyhedsbrevet her


24/02/2024 Kl. 21:02 |  Nyhedsbrev februar 2024

Vi har netop holdt bestyrelsesmøde, hvor sagen om udskiftning af ovenlysvinduer i Sølvgade 13, 15, 17 blev drøftet endnu en gang. Vi forventer at sætte arbejdet i gang inden længe og vil orientere, når arbejdet går i gang. Bestyrelsen har endnu en gang drøftet gener ved håndværkerarbejder. Administrators og viceværtens anvisninger skal følges. Vi opfordrer til, at støjende arbejder samles på færrest mulige dage, og at man orienterer om det i sin egen og naboopgangene. Støjende håndværkerarbejder må kun udføres på hverdage mellem 8 og 16.

Øvrige emner. Efter en strømafbrydelse har der i nogle måneder ligget et kabel i haven mod Adelgade. I samarbejde med Radius er fejlen nu rettet, og vi forventer, at kablet bliver fjernet. Vi har fået mange positive reaktioner på byttereolen, som står i kælderen over for døren til vaskekælderen. Vi planlægger at forbedre omgivelserne, bl.a. med bedre lys. Endelig arbejder vi løbende med at sikre, at vi får udført det rengøringsarbejde, som vi betaler for. Vi har netop aftalt nyt statusmøde med rengøringsfirmaet. Der er også startet en maler i kælderen, som skal opfriske kælderdøre og der vil ske en opmaling af de 3 elevatorer i Sølvgade 13, 15 og 17 samt diverse reparationer af småskader på trapperne i Adelgade. Læs mere i nyhedsbrevet.


08/02/2024 Kl. 16:02 |  Kortvarig strømafbrydelse torsdag 16. februar 2024 i nr. 47, 49, 51

Der vil ske en kortvarig strømafbrydelse i nr. 47, 49 og 51 torsdag den 16. februar 2024 om formiddagen som følge af omlægning af kablet i haven.

Administrator


06/02/2024 Kl. 11:02 |  Lukket for varmen 6. februar 2024

Tirsdag 6. februar 2024. På grund ad utæthed er vi nødt til at lukke for centralvarmen fra 11 til kl.ca. 12

 Frank Walhøj


18/01/2024 Kl. 16:01 |  Nyhedsbrev januar 2024 om ordensregler for ejendommens haveanlæg og udearealer

Foranlediget af en konkret aktuel sag, skal bestyrelsen gøre opmærksom på teksten i § 23 i ejendommens husordensreglement: ” Ejendommens hegn, træer og buske må ikke beskadiges og grene må ikke afbrækkes. Blomster må ikke plukkes. Beboerne må ikke henstille planter i gården eller plante nye planter i bedene.” Ris og ros vedrørende haveanlæggenes udformning og pasning bedes rettet til bestyrelsen.


14/12/2023 Kl. 21:12 |  Byttereol ved vaskekælderen under Adelgade 51

Byttereol

Efter aftale med bestyrelsen har nogle initiativrige beboere december 2023 opstillet en byttereol ved vaskekælderen under Adelgade 51. Det er tanken, at alle beboere via reolen kan give bøger og andre ting videre, som vores egen lille genbrugscentral. Det er en byttereol for bøger og småting.  Se mere her


13/12/2023 Kl. 19:12 |  Nyhedsbrev december 2023 Ovenlysvinduer og byttereol

Vi har netop haft årets sidste bestyrelsesmøde. Vi presser på for at få udskiftet ovenlysvinduerne i Sølvgade 13, 15 og 19.  På forårets generalforsamling vil vi fremlægge forslag om automatisk døråbner til opgangsdørene. Der har også været nogle udfordringer med graffiti i ejendommens elevatorer. Hvis nogen har kendskab til noget mystisk, hører vi gerne fra Jer. Der har været et kabelbrud i Adelgade og derfor ligger der pt. et kabel over jorden. Der er bestilt et firma til at fejlsøge på kablet i jorden i uge 50. Efter aftale med bestyrelsen har nogle initiativrige beboere opstillet en byttereol ved vaskekælderen under Adelgade 51. Det er tanken, at alle beboere via reolen kan give bøger og andre ting videre, som vores egen lille genbrugscentral. Læs nyhedsbrevet her.


05/09/2023 Kl. 16:09 |  Nyhedsbrev september 2023 Fællesarealer og affaldssortering

Vi har netop holdt bestyrelsesmøde, hvor blomsterkrukker, renovering af borde og bænke samt cykeloprydningen var nogle af emnerne. Endnu en gang minder vi om, at vi alle skal sortere affaldet rigtigt. Københavns Kommune har et øje på hver finger og renovationsarbejderne efterkontrollerer, om vi har sorterer korrekt. Læs om korrekt affaldsortering her.


27/05/2023 Kl. 17:05 |  Loppemarked lørdag 3. juni 2023

Vi afholder Loppemarked i haven mod Adelgade lørdag 3. juni 2023 kl. 11-15. LÆS MERE HER


21/03/2023 Kl. 21:03 |  Nyhedsbrev marts 2023. Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen: Vi er ved at  forberede den kommende generalforsamling til mandag den 17. april. Vi kan oplyse, at regnskabet 2022 har overholdt budgettet. Med hensyn til 2023, vil vi foreslå en forhøjelse med 4%. Desuden har vi besluttet at nedtage de forskellige coronatiltag.  Vedrørende affaldssorteringen: Vi kan desværre konstatere, at mange beboere ikke overholder reglerne for affaldssortering. Specielt i papcontaineren bliver der smidt papkasser, som ikke er skilt ad eller presset sammen, og der ender desværre også flamingo og andre ting i papcontaineren. Dette er er ikke tilladt og vi risikerer bøder og ekstra udgifter i forbindelse med tømning. Vi skal derfor opfordre alle til at bruge de ekstra to minutter på at skille papkasser ad og sortere det rigtigt. Der sidder en vejledning på giftskabet i renovationsområdet. Læs nyhedsbrevet her.


25/01/2023 Kl. 20:01 |  Nyhedsbrev 25. januar 2023. Der er ingen varme på radiatorerne

Status 25. januar kl. 19. Frank Walhøj melder, at Hofor ikke kan oplyse, hvornår der igen kommer varme på radiatorerne.


08/12/2022 Kl. 10:12 |  Nyhedsbrev 7. december 2022 Midlertidig ordning for storskrald

Som opfølgning på seneste nyhedsbrev, hvor det blev meddelt, at Kommunen har valgt at hjemtage den tidligere storskraldscontainer, har  de to ejerforeninger valgt at gå sammen om midlertidigt at lave en ny storskraldsordning. Vi har således bestilt en container i lighed med den gamle, som er beregnet til bortkørsel af storskrald (dog kun stort brandbart materiale). Det betyder, at beboerne igen har mulighed for at henstille effekter ved containeren, hvorefter Frank Walhøj vil sikre, at denne fyldes på korrekt vis. Læs nyhedsbrevet her


23/11/2022 Kl. 15:11 |  Nyhedsbrev 23. november 2022 med nyt om bl.a. storskrald og brugen af skakten til affald

Der har netop været afholdt bestyrelsesmøde. Nyhedsbrevet fortæller om bestyrelsens sammensætning, status for økonomien, situationen omkring storskrald, rengøring og om korrekt sortering af affald til skakten. Hvis vi ikke sorterer korrekt, risikerer vi, at kommunen lukker skakterne. Læs nyhedsbrevet her. En vejledning affaldssortering findes her på hjemmesiden.


15/11/2022 Kl. 14:11 |  Nyhedsbrev 15. november 2022. Kommunen har ophævet den nuværende ordning med storskrald

Kommen har ophævet ordningen med at vi kan have en storskraldcontainer. Vi er nu i dialog med de andre foreninger i gården om at opføre et fælles skur til storskrald, idet Kommunen ikke vil hente storskrald, hvis det ligger mere end op til 20 meter fra kørevej. Det vil vare ca. 1 år, da det kræver byggetilladelse. Lige nu har beboerne ikke mulighed for at henstille storskrald i gården. Vi henviser til, at man bortskaffer storskrald på de kommunale genbrugsstationer. Bestyrelsen arbejder på at finde en midlertidig løsning. Indtil videre håber vi, at alle lejere og ejere vil respektere, at storskraldordningen er suspenderet.  Læs nyhedsbrevet her.

Såfremt vi finder en løsning, vil vi orientere nærmere.


16/09/2022 Kl. 19:09 |  Nyhedsbrev 16. september med status for forbedringer

En af årets store opgaver er rensning af køkkenfaldstammer. Dette arbejde pågår. Der er igangsat malerudbedring i opgangene efter installation af Fibernet. Desuden sker der en opmaling af de tre porte mod Adelgade. Vedrørende ovenlysvinduerne i Sølvgade 13-17 har vi modtaget oplæg fra vores rådgiver og meddelt, at de gerne må gå videre, så vi kan få arbejdet prissat. Altangruppen efterlyser flere gode kræfter. Læs mere i Nyhedsbrevet.


09/08/2022 Kl. 20:08 |  Varsling om rensning af køkkenfaldstammer

Vedr. Rensning af køkkenfaldstammer
Hermed fremsendes varslingsskrivelse fra Triton VVS & Kloak, idet der skal renses køkkenfaldstammer 5. september til 15 september. For at opnå det bedste resultat og undgå skader, bedes alle overholde varslingen. I tilfælde af at lejligheden er udlejet, er det vigtigt, at ejer giver besked til brugeren af lejligheden. Læs Nyhedsbrevet her.


30/06/2022 Kl. 21:06 |  Nyhedsbrev 30. juni 2022 om rengøring og færdiggørelse af fibernet

Bestyrelsen arbejder på at forbedre rengøringsstandarden. Fibernet i ejendommen er afsluttet, og vi mangler kun noget pletmaling i opgangene. Læs nyhedsbrevet her.


23/06/2022 Kl. 16:06 |  Nyhedsbrev 20. juni 2022. Bestyrelsens initiativer efter generalforsamlingen

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen igangsat en række af de initiativer, som blev aftalt. Altangruppen arbejder på det videre forløb og vil vende tilbage senere med orientering om dette. Som det blev nævnt på generalforsamlingen, er der oprettet en Facebookgruppe for ejendommen, som hedder: ”Kronprinsessegaarden I”. Læs mere i  nyhedsbrevet. Se også link til den nye Facebookgruppe.


04/06/2022 Kl. 10:06 |  Nyhedsbrev 3. juni 2022. Referat fra informationsmøde om altaner 18. maj

På vegne af altangruppen er hermed referat fra altanmødet afholdt den 18. maj 2022. Altangruppen oplyser, at man vil evaluerer input fra mødet og vil vende tilbage senere om det videre forløb. Se referatet her.03/05/2022 Kl. 15:05 |  Altangruppen indbyder til møde om altaner 18. maj kl. 17

På vegne af altangruppen udsendes vedhæftede invitation og materiale vedrørende altaner. Bemærk, at der også er et link til en hjemmeside, som altangruppen har oprettet. Læs to nyhedsbreve om altaner her.


02/05/2022 Kl. 11:05 |  Nyhedsbrev 29. april 2022 Reparation af betonen på kældertrapper m.v.

Som aftalt på generalforsamlingen, er mureren nu klar til at starte op med lettere reparation på betonen på kældertrapper m.v. Arbejdet påbegyndes mandag den 9. maj, hvis vejret arter sig. Der kan, medens arbejdet står på, være nogle støjgener og trappearealerne kan i perioden være lidt vanskelige at benytte. Såfremt mureren har opsat afspærring, vil vi håbe, at beboerne vil respektere dette, hvis mørtlen/cementen har brug for at tørre. Læs nyhedsbrevet her.


27/04/2022 Kl. 13:04 |  Nyhedsbrev 27. april 2022 med status for installation af fibernet

Nyhedsbrevet indeholder en status fra vores rådgiver Peter Jahn & Partnere om installationen af fibernet og forløbet frem til 10. maj, hvor fibernettet tilsluttes Fiberby. Læs Nyhedsbrevet her.


18/03/2022 Kl. 12:03 |  Nyhedsbrev 18. marts 2022 med oplysninger om installation af fibernet

Det er med glæde, at vi kan meddele, at Fiberby nu vil påbegynde installationen af fibernet i ejendommen. De første arbejder er udført, idet fiberen er ført frem til bygningen og nu begynder arbejdet i bygningen og senere i de enkelte lejligheder. Se materiale under Nyhedsbreve fra vores rådgiver Peter Jahn & Partnere samt varslingsskrivelse fra elektrikerfirmaet SIF, som er underleverandør til Fiberby. Se desuden tidsplan, hvoraf det fremgår, at arbejdet nu påbegyndes i kældre og i opgange og efter påske begynder det i de enkelte lejligheder.


15/03/2022 Kl. 16:03 |  Nyhedsbrev 12. marts 2022 om generalforsamling 5. april kl. 18:30

Generalforsamlingen afholdes 5. april kl. 18:30. Vi udsender indbydelse i henhold til vedtægterne. Se nyhedsbrevet her.


14/01/2022 Kl. 15:01 |  Nyhedsbrev 14. januar 2022 om altanprojektet og fibernet

Se nyhedsbrevet om status for altanprojektet og installation af fibernet. Installationen starter ultimo marts. Se nyhedsbrevet her.


04/11/2021 Kl. 17:11 |  Nyhedsbrev 3. november 2021

Nyhedsbrevet fortæller om den nye bestyrelse, arbejdet med den langsigtede vedligeholdelse, kontrakten med Fiberby og et kommende møde med altangruppen. Læs mere her.


14/09/2021 Kl. 19:09 |  Nyhedsbrev 14. september 2021

Uddybende forklaring af formandsskiftet, med afsnittet pkt. 2 fra referatet fra bestyrelsesmødet d. 9 august 2021. Se nyhedsbrevet her.


13/09/2021 Kl. 21:09 |  Nyhedsbrev 9. september 2021

Orientering om dato for næste generalforsamling. Se nyhedsbrevet her


25/08/2021 Kl. 20:08 |  Nyhedsbrev 23. august 2021

Omhandler formandsskiftet, Fiberby, Corona rengrøring, affald, rotter, haven, altangruppen, generalforsamling. Se nyhedsbrevet her


24/06/2021 Kl. 21:06 |  Der lukkes for det varme vand mandag 28. juni kl. 9-15

Der lukkes for det varme vand mandag 28. juni kl. 9-15 på grund af den årlige rensning af kedlerne. Frank Walhøj


27/04/2021 Kl. 22:04 |  Cykelreglement for bedre orden

Bestyrelsen har udarbejdet et cykelreglement for at skabe bedre orden om parkering af  cykler. Vi opfordrer beboerne til at bakke op om det. Se reglementet på siden med Vedtægter og husorden


23/04/2021 Kl. 09:04 |  Nyhedsbrev 21. april 2021 om regnskab og kommende generalforsamling

Nyhedsbrevet fortæller om regnskabet for 2020, aktuelle opgaver og om planerne for den kommende generalforsamling under hensyntagen til coronasituationen Se nyhedsbrevet her


05/04/2021 Kl. 16:04 |  Nyhedsbrev 30. marts 2021 om vedligeholdelsesopgaver og fibernet

Generalforsamlingen 2021 vil blive tilrettelagt under hensyntagen til Coronasituationen og vi vil fremsende en dato. Et af emnerne vil være vedligeholdelsesplanen. Bestyrelsen har også evalueret kontrakten med Fiberby og fandt flere forhold, hvor der manglede en klarere definition. Vi arbejder på en samlet oversigt om proces og revideret budget til forelæggelse på generalforsamlingen. Derfor er opkrævning af ekstrabetaling sat i bero. Se Nyhedsbrevet her.


08/03/2021 Kl. 08:03 |  Ingen varmt brugsvand mandag 8. marts 2021

En af varmvandsbeholderne er ude af drift. Derfor er der ingen varmt brugsvand mandag morgen. VVS-installatøren er tilkaldt.  Frank Walhøj


30/01/2021 Kl. 09:01 |  Ventilationen suger ikke i 47, 49 og 51

Et relæ fungerer ikke længere i det centrale system. Derfor suger ventilationen ikke i 47, 49 og 51. Det forventes udbedret tirsdag 2. februar 2021. Frank Walhøj


04/12/2020 Kl. 15:12 |  Nyhedsbrev 4. december 2020 om korttidsudlejning, herunder også Airbnb, under coronavirus

Myndighederne beder alle om at begrænse antallet af kontakter og kun omgås i de samme mindre grupper. I bedes derfor hjælpe os med at vise hensyn. Vi vil derfor gerne opfordre alle beboere i ejendommen til at undgå al korttidsudlejning, herunder også Airbnb, så længe vi har en situation med corona. Læs Nyhedsbrevet her.


27/11/2020 Kl. 17:11 |  Nyhedsbrev 27. november 2020 om fibernet og initiativer vedr. covid19-smitten

Vi har arbejdet på at få klarhed over de sidste detaljer i kontrakten om fibernet, så der ikke skjuler sig nogle overraskelser. De økonomiske konsekvenser af at få det bedste resultat, er vi ved at opgøre. Planen var at opkræve særbidraget 1. oktober, men det har vi sat i bero. I stedet vil vi opkræve særbidraget over tre måneder fra 1. januar. For at begrænse udbredelsen af covid19-smitten, har vi opsat dispensere og holder med engangshandsker i fællesvaskeriet. Beskyt dig selv og andre. Se Nyhedsbrevet her.


28/10/2020 Kl. 09:10 |  Lukning for centralvarmeanlægget onsdag 28. oktober 2020 formiddag

Det er desværre nødvendigt at lukke for centralvarmeanlægget i hele ejendommen onsdag 28. oktober 2020 formiddag pga. sprængt radiator. Lukningen vil vare et par timer og anlægget tilsluttes igen, så snart problemet er udbedret.

Frank Walhøj


20/10/2020 Kl. 07:10 |  Problemer med varmen tirsdag 20. oktober kl. 7:00

Der er problemer med levering af varme fra HOFOR til centralvarmeanlægget i dag tirsdag morgen 20. oktober. Vi har kontakt til HOFOR og afventer en melding om, hvornår situationen er  normal.

Frank Walhøj


10/10/2020 Kl. 16:10 |  Nyhedsbrev 6. oktober 2020 om cykler, fibernet, altaner og dørskilte

Læs i Nyhedsbrevet om bestyrelsens fortsatte arbejde med cykelparkeringen og kontrakten med Fiberby. Som opfølgning på generalforsamlingen er der nedsat en altangruppe. Vi arbejder i øjeblikket på en skrivelse til gruppen med diverse kravsspecifikationer fra bestyrelsens og ejendommens side. Se nyhedsbrevet her.


28/09/2020 Kl. 08:09 |  Sortering af farligt affald og håndsprit

Vi publicerer her retningslinjer for sortering af farligt affald i henhold til kommunens retningslinjer. Husk at tomme håndspritflasker også er farligt affald. Se retningslinjerne på siden med Vejledninger.


15/07/2020 Kl. 15:07 |  Der lukkes for strømmen fredag 17. juli 8:00-16:00

Vedrørende Adelgade 49-51. Det endelige kabel efter strømafbrydelsen skal installeres fredag 17. juli Derfor lukkes for strømmen kl. 8:00-16:00. Nærmere oplysninger hos Frank Walhøj


14/07/2020 Kl. 19:07 |  Nyhedsbrev 10. juli 2020 om ny dato for generalforsamlingen

I nyhedsbrevet fortæller vi, at generalforsamlingen gennemføres tirsdag 25. august under coronahensyn. Læs om emner på generalforsamlingen og om at ejendommens el-hovedkabel er blevet udskiftet. Se Nyhedsbrevet her


03/06/2020 Kl. 16:06 |  Stor strømafbrydelse 2. juni 2020

Der har fra tirsdag 2. juni kl. 19 til 3 juni kl. 11 være en strømafbrydelse af ejendommen, som skyldes, at hovedforsyningskablet fra Adelgade 49 og ind til bygningen er udtjent. Der er udført en midlertidig strømføring, og et nyt hovedkabel vil snarest blive nedgravet.  Forholdene vil blive normaliseret hurtigst muligt.


18/05/2020 Kl. 21:05 |  Generalforsamlingen er udsat

Som vi orienterede om i vores nyhedsbrev fra 8. april er generalforsamlingen i Ejerforeningen Kronprinsessegården I udsat til et senere tidspunkt på grund af coronakrisen. En ny dato er endnu ikke fastsat.

Bestyrelsen


16/04/2020 Kl. 22:04 |  Spørgeskemaer vedrørende altaner april 2020

Som aftalt på generalforsamlingen i maj 2019 har bestyrelsen påtaget sig at kortlægge interessen for opførelse af eventuelle altaner efter individuelle ønsker. Her kommer spørgeskemaet vedrørende altaner. Skemaet åbnes via link og besvarelsen afsluttes ved at trykke send. Eventuelle spørgsmål kan rettes til medlem af bestyrelsen Jon Jul Jørgensen   jon.joergensen@gmail.comVi håber, at mange vil deltage. Link "Spørgeskema for altanundersøgelse"


15/04/2020 Kl. 19:04 |  Nyhedsbrev 8. april 2020

Nyhedsbrev om planlægningen af den kommende generalforsamling, Tidspunktet er udsat på grund af coronakrisen. Læs om budgettet, arbejdet med altanundersøgelsen, løsning af cykelparkering og forskellige forbedringer. Link til siden med Nyhedsbreve


19/02/2020 Kl. 23:02 |  Nyhedsbrev: Seneste nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen har afsluttet projektet med affaldsinddækningen. Vi arbejder nu med fibernet,  cykelparkering og en spørgeskemaundersøgelse om altaner, så det kan drøftes på generalforsamlingen. Der er mange håndværkerarbejder i ejendommen. Vi skal tage hensyn til hinanden, så husk opslag med et kontaktnummer. Se Nyhedsbrevet her.


19/11/2019 Kl. 08:11 |  Referat af informationsmøde om fibernet onsdag den 30. oktober 2019

Referatet fra informationsmødet 30. oktober 2019 om fibernet kan nu læses på siden Rapporter.


04/11/2019 Kl. 19:11 |  Retningslinjer ved ny brandsikker hoveddør ud til trappeopgangen

Bestyrelsen har nu udarbejdet retningslinjer ved ejernes udskiftning af brandsikker hoveddør ud til trappeopgangen, jævnfør husordenens par. 36: "Ejendommens ydre omfatter også hoveddøre fra lejligheden ud til trappeopgangen. Døre må kun udskiftet efter bestyrelsens godkendelse og skal ske i materialer og med beslag, som svarer til det oprindelige design". Retningslinjerne kan ses under fanen Vejledninger.


18/10/2019 Kl. 21:10 |  Informationsmøde om Fibernet

Onsdag 30. oktober kl. 18 inviterer bestyrelsen beboerne til informationsmøde om Fibernet. Alle vil få en invitation i deres brevkasse med yderligere oplysninger inden mødet.


06/09/2019 Kl. 20:09 |  Nyhedsbrev om de opgaver som bestyrelsen arbejder med

Nyhedsbrev om emner som blev behandlet på det netop afholdte bestyrelsesmøde: Rensning af faldstammer, bedre belysning i kælderarealerne, beplantning ved den nye skraldeinddækning, evaluering af cykelparkering, muligt fibernet og spørgeskema om altaner. Læs mere på siden med Nyhedsbreve.


06/06/2019 Kl. 11:06 |  Ny revideret husorden

På generalforsamlingen 21. maj 2019 blev vedtaget en ny revideret husorden, som kan læses på siden for ejendommens dokumenter. Husordenen omhandler nu også retningslinjer for ejernes brug af håndværkere i forbindelse med vedligeholdelse og retningslinjer for kortidsudlejning (Airbnb)


15/04/2019 Kl. 20:04 |  Porten mod Dronningens Tværgade

Med virkning fra 17. april 2019 har vi fra naboejendommen fået oplyst, at den nye port vil blive sat i drift. Det vil betyde, at man fremover skal benytte sin opgangsnøgle, når man skal ind og ud ad porten. Lejere af parkeringspladser i gården vil modtage særskilt information om adgangsforholdene via mail. /Kristian Nørgaard


12/04/2019 Kl. 20:04 |  Rundspørge om cykelparkering

Bestyrelsen arbejder på at forbedre cykelparkeringen på ejendommen. I den forbindelse har vi brug for din hjælp til at vide hvad dit cykelparkeringsbehov er. Derfor håber vi, at du vil bruge 2 minutter på at udfylde skemaet. og returnere det til postkassen i vaskekælderen. Skemaet er uddelt i alle brevkasser.  Se også spørgeskemaet på siden med ejendommens dokumenter.


04/04/2019 Kl. 22:04 |  Nyhedsbrev 2. april 2019

Nyhedsbrev som forberedelse til den kommende generalforsamling. Dato for den kommende skraldeoverdækning, nyt om port mod Dr. Tværgade, ekstra skyldning på vaskemaskinerne og revideret husorden. Læs Nyhedsbrevet her.


12/02/2019 Kl. 10:02 |  Nyhedsbrev 11. februar 2019

Nyhedsbrev om affaldsløsning og port mod Dronningens Tværgade er uddelt til alle beboere. Læs Nyhedsbrevet her


23/11/2018 Kl. 10:11 |  Ny trappelift til affald fra nedfaldsskakterne

Sammen med vores naboforening har vi netop anskaffet en ny trappelift til erstatning for den gamle, som er udtjent efter 18 år. Den kan "gå på trapper", når affaldet skal op fra kældrene. Det betyder, at vi fortsat kan nyde godt af vores nedfaldsskakte og samtidig sikre et godt arbejdsmiljø for vores vicevært Frank Walhøj, på trods af at ejendommen er opført på et tidspunkt, hvor arbejdsmiljø ikke var noget man tænkte på (1957). 


12/10/2018 Kl. 13:10 |  Større kapacitet i vaskekælderen

Kapaciteten i vaskeriet er øget med en ekstra maskine, Maskine 4, som ikke indgår i reservationsordningen og som derfor kan benyttes umiddelbart, når den er ledig. I afsnittet "Vejledninger"  bringer vi anvisninger på at benytte maskinerne bedst muligt og på hvorledes de forskellige programmer vælges. Gode vaner ved brug af vaskeriet giver en fleksibel løsning for alle.


30/08/2018 Kl. 10:08 |  Nyhedsbrev 30. august 2018

Nyhedsbrev 30. august er publiceret. Læs om kloakarbejderne, beslutning om køb af ekstra vaskemaskine, om det fortsatte arbejde med regelsættet vedrørende AirBnB, revision af husorden, etablering af skraldeoverdækning samt porten mod Dr. Tværgade - og meget mere. Følg link til Nyhedsbreve.


26/08/2018 Kl. 20:08 |  Herreløse cykler

Vi gennemfører i september 2018 en cykeloprydning i haven og i kældrene af herreløse cykler. Alle cykler markeres med et rødt bånd. Hvis båndet ikke er fjernet af ejeren inden udgangen af september måned, vil cyklen blive fjernet. Yderligere oplysninger hos viceværten Frank Walhøj telefon 28 64 17 60.

Bestyrelsen


15/06/2018 Kl. 08:06 |  Vedr. Kloakrenovering

Som det blev omtalt på den ordinære generalforsamling er ejendommens kloaker blevet tv-inspiceret og de mangler, der er konstateret, vil nu blive udbedret.

Jeg har fra kloak- og anlægsgartnermester Kalle Madsen fået oplyst, at de påtænker at opstarte arbejdet den 9/7 forskellige steder på ejendommen. Der kan i denne periode være mindre gener med støj og udfordringer med at passere de områder, som er gravet op. Firmaet er instrueret om at foretage ordentlig afspærring og afdækning samt oprydning, når arbejdet er afsluttet.

Administrator


16/05/2018 Kl. 11:05 |  HOFOR lukker for det varme vand torsdag 17. maj kl. 8:00

HOFOR melder at de lukker for det varme vand torsdag 17. maj kl. 8:00 til fredag 18. maj kl. 8:00 på grund af fjernvarmearbejde.  Frank Walhøj


05/04/2018 Kl. 10:04 |  Nyhedsbrev 26. marts 2018

Nyhedsbrev af 26. marts 2018 er publiceret. Emnerne er: Den kommende generalforsamling, Airbnb, opfriskning af maling i Adelgade 47, 49 og 51 samt nyt rengøringsfirma. Følg link til Nyhedsbreve.


23/03/2018 Kl. 13:03 |  Kronprinsessegården blev hædret til energisparepris

Kronprinsessegården er ved vores varmemester Frank Walhøj i år blevet nomineret til HOFORs pris "Den Gyldne Termostat 2018", som gives for engageret arbejde med at spare energi i ejendommen og udbrede arbejdet med intelligent energistyring til andre ejendomme også. HOFOR har produceret en video, hvor Frank Walhøj og administrator advokat Kristian Nørgaard fortæller om arbejdet med at spare på energien. En sideeffekt er, at miljøet får det bedre og beboerne får billigere varme. Se videoen her.


02/03/2018 Kl. 15:03 |  Nyhedsbrev 6. februar 2018

Nyhedsbrev af 6. februar 2018 er publiceret. Emnerne er: TV-inspektion af kloakker, renovering af elektriske installationer, bedre rengøring af trapper, granskning af aftalen med YouSee og projektet om inddækning af genbrugscontainerne. Følg link til Nyhedsbreve.


13/01/2018 Kl. 13:01 |  Hærværk mod indgangspartiet Adelgade 51

Der er inden for den sidste måned tre gange forøvet hærværk mod indgangspartiet ved Adelgade 51. To uger før jul blev juletræet væltet og lyskæden ødelagt. 23. december  blev glasset i gadedøren knust med en sten. Skaden blev sikret og udbedret. Dagen efter udbedringen (12. januar) er glasset i gadedøren igen blevet knust med en sten. Skaden er sikret. En beboer blev vækket af støjen kl. tre nat og så en ung mand løbe væk i retning af Sølvgade. Sagerne er meldt til politiet. Eventuelle oplysninger i sagen kan gives til mig.  Frank Walhøj


24/11/2017 Kl. 21:11 |  Nyhedsbrev 17. november 2017

Nyhedsbrev om kloakeftersyn. AirBnb, renovering af badeværelser og tømrergennemgang. Se nyhedsbrevet her


23/11/2017 Kl. 21:11 |  Vejledning om ombygning af badeværelser

Bestyrelsen gør opmærksom på, at bygningsmæssige forskrifter skal overholdes ved ombygning af badeværelser og at det er ejerens ansvar, at det sker på lovlig vis og at badeværelset er tæt. Læs vejledningen her.


04/09/2017 Kl. 10:09 |  HOFOR har gennemført test af det kolde vand

HOFOR har her til morgen gennemført en test af koldtvandsforsyningen med et grønt sporstof. HOFOR oplyser at sporstoffet ikke er giftigt. Testen er afsluttet.  Frank Walhøj


01/09/2017 Kl. 22:09 |  Regler for hundehold

Bestyrelsen har desværre konstateret, at nogle beboere holder hund i lejlighederne, men uden at der er ansøgt hos bestyrelsen på forhånd, som regelsættet foreskriver. Vi opfordrer derfor alle til at huske, at bestyrelsen skal spørges, inden der anskaffes en hund og vi henviser til husorden for hundehold på siden med vedtægter og husorden.


31/08/2017 Kl. 10:08 |  Nyhedsbrev om vedligeholdelsesarbejder på ejendommen

Bestyrelsen har netop afholdt møde, hvor vi bl.a. drøftede den løbende vedligeholdelse, det kommende eftersyn af vinduerne i forlængelse af femårseftersynet, hundehold og Airbnb. Læs videre her


31/03/2017 Kl. 19:03 |  Nyhedsbrev om Vedligeholdelsesplanen

Vi har udsendt Nyhedsbrev om Vedligeholdelsesplanen i anledning af den kommende generalforsamling, som afholdes 9. maj 2017. Se under Nyhedsbreve.

Bestyrelsen


24/02/2017 Kl. 08:02 |  Affaldsspande i haven er ikke til husholdningsaffald

På det seneste er der placeret husholdningsaffald, glas og pap i affaldsspandene i haven ud mod Adelgade. Affaldsspandene er ikke beregnet til denne type affald. I stedet henvises til nedfaldsskakterne og genbrugscontainerne i parkeringsgården. Hvis det ureglementerede affald skyldes en ny beboer, skal jeg minde om disse bestemmelser. Nøgle til nedstyrtningsskakten kan købes hos isenkræmmer Møller og Mammen på hjørnet af Adelgade og Gothersgade.

Frank Walhøj